تبلیغات
مهندسی مدیریت پروژه (PME) مهندسی مدیریت پروژه (PME) - برنامه ترم دوم کلاس های مهندسی مدیریت پروزه دانشگاه پیام نور بناب
 

برنامه ترم دوم کلاس های مهندسی مدیریت پروزه دانشگاه پیام نور بناب

نویسنده: شهرام ابراهیم پور موضوع: مهندسی مدیریت پروژه بناب، 

 

 فیزیک2

 روحبخش

 یک شنبه 12-10

 ریاضی عمومی2

 فروتن

 دوشنبه10-8

  آمارواحتمال             

 فروتن

 دوشنبه12-10

 استاتیک

 فریمند

 دوشنبه3-1

 نقشه کشی عمومی

 فریمند

 دوشنبه5-3

ریاضی عمومی1

غفاریان زاد

 سه شنبه3-1

 مدیریت مهندسی

عطاری

 پنج شنبه10-8

 اقتصاد مهندسی

 عطاری

 پنج شنبه12-10

 فیزیک1

 رجب زاده

 پنج شنبه5-3

 آز فیزیک1

 

طبق گروه بندیها

 آز فیزیک2

 

طبق گروه بندیها

 راهبری رایانه

 

 

 برنامه سازی رایانه

 

 

 

() نظرات