تبلیغات
مهندسی مدیریت پروژه (PME) مهندسی مدیریت پروژه (PME) - 160 نکته مدیریت
 

160 نکته مدیریت

نویسنده: شهرام ابراهیم پور موضوع: معرفی کتاب برای دانشجویان، 

 

از جمله نکاتی که افراد محصل و دانشجویان مهندسی مدیریت پروژه که باید بداننند و در آن خبره شوند مدیریت پروژه در شرایط پیش آمده می باشد که به این منظور در دانشگاه  اآنها باید درسی به نام مدیریت پروژه را بگذرانندبه همین دلیل ما هم به فکر افتادیم که برای پیشرفت دانشجویان در این امر مهم کاری کنیم که در اینجا مقاله 160 نکته در مدیریت را برایتان آوردیم.

دریافت مقاله

 

() نظرات